Poznaj

Regulamin

Poznaj

REGULAMIN

Poznaj regulamin klubów Teatr oraz El Cubano.

§ 1 DEFINICJE
• Klub – Teatr Club i El Cubano mieszczący się przy ulicy Moniuszki 4a/ Traugutta 3 w Łodzi.
• Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Lokal jest otwarty w piątek i sobotę od 22.00.
2. Organizator organizując Imprezy kieruje się dobrem i bezpieczeństwem Uczestników oraz przepisami prawa.
3. Przebywają w Klubie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do zaleceń służb porządkowych oraz przedstawicieli Organizatora, a także wyraża zgody określone w Regulaminie.
4. Osoby przebywające w Klubie, w tym uczestniczące w Imprezach organizowanych w Klubie, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora prowadzonej pod adresem: clubteatr.pl Regulamin jest też dostępny w wersji papierowej na kasie w klubie.

§ 3 PRAWO WSTĘPU
1. Prawo wstępu do Klubu na Imprezy od godziny 22.00 mają osoby, które ukończyły 18 rok życia/ 21 rok życia oraz nabyły Bilet- opaskę na Imprezę.
2. Rezerwacji loży lub stolika w Klubie można dokonać telefonicznie na numer telefonu: 508-508-488.
3. Klub zastrzega sobie prawo do selekcji Gości. Obsługa klubu może odmówić wstępu do klubu bez podania przyczyny. Na Imprezę Uczestnicy zobowiązani są do ubioru wieczorowego / casual, w szczególności mężczyźni powinni mieć założone długie spodnie. Nie wpuszczamy w ubiorze sportowym.

§ 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Za sprawdzanie Biletów oraz wpuszczanie Uczestników na Imprezę odpowiedzialna jest wyznaczona przez Organizatora osoba / osoby, która zaprasza Uczestników do środka Klubu. Osoby wchodzące na teren Klubu zobowiązane są poddać się kontroli osobistej (sprawdzeniu) oraz kontroli bagażu osobistego.
2. Na Imprezy organizowane w Klubie wstępu nie mają:
1. osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
2. osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji (na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy a dn. 20.03.2009 o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. 2009, Nr 62, poz. 504 z późn. zm.);
3. osoby, których zachowanie (w tym agresywne, obrażające inne osoby) zagraża bezpieczeństwu albo czci innych Uczestników Imprezy.
3. Na teren Klubu zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i narkotyków oraz materiałów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia innych Uczestników Imprezy takich jak: broń, materiały wybuchowe, pirotechniczne, ostre narzędzia. Przedmioty te będą konfiskowane i wydawane w obecności funkcjonariuszy policji.
4. Uczestnikom Imprezy zabrania się:
1. wchodzenia do miejsc w Klubie, które nie są przeznaczone dla Uczestników Imprezy;
2. sprzedawania, reklamowania lub akwizycji jakichkolwiek towarów lub usług albo przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora.
5. Uczestnik Imprezy ma obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, informować służby porządkowe Organizatora o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, zdrowia lub mienia oraz stosować się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora Imprezy.
6. Organizator jest uprawniony do utrwalenia Imprezy, a w szczególności utrwalania zachowania Uczestników, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W przypadku stwierdzenia naruszeń Regulaminu bądź innych przepisów prawa, nagrany materiał audiowizualny z Klubu z utrwalonymi wizerunkami Uczestników może zostać przekazany właściwym organom państwowym, w szczególności policji.

§ 5 ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA
1. Uczestnik przebywając w Klubie, w tym biorąc udział w Imprezie, wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora zdjęć lub materiałów audiowizualnych (filmów) z wizerunkiem Uczestnika utrwalonych w Klubie, w tym w ramach Imprezy (zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 ze. zm.) w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator będzie korzystał w wizerunku Uczestnika utrwalonego w ramach zdjęć lub filmów z Klubu w celu reklamy i promocji działalności Klubu i Organizatora. Zdjęcia i filmy w wizerunkiem Uczestnika będą rozpowszechniane na stronie Internetowej Klubu oraz w mediach społecznościowych Klubu (takich jak Facebook, Instagram).
3. Organizator ma prawo do rozpowszechniania wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach lub filmach z Klubu w połączeniu z innymi utworami lub wizerunkami. Organizator nie ma prawa ingerowania w wizerunek Uczestnika.
4. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w sposób określony w Regulaminie nieodpłatnie, bez konieczności akceptacji przez Uczestnika sposobu rozpowszechnienia wizerunku Uczestnika, w tym w połączeniu z innymi utworami i wizerunkami.
5. W przypadku zastrzeżeń do sposobu rozpowszechniania wizerunku Uczestnik może je zgłosić na poprzez nasze portale social media.

§ 6 ZASADY FUNKCJONOWANIA SZATNI W KLUBIE
1. W Klubie funkcjonuje szatnia, w której Uczestnicy mogą zostawić do przechowania rzeczy takiej jak okrycie wierzchnie, torebki, plecaki.
2. Szatnia w Klubie jest płatna w wysokości 3 zł od jednej rzeczy. Uczestnicy pozostawiający rzeczy w szatni otrzymują numer (brelok z numerem) pod którym rzecz będzie przechowywana.
3. Za rzeczy pozostawione w kieszeniach, torebkach, plecakach itp. przechowywanych w szatni Klub nie ponosi odpowiedzialności.
4. W przypadku zagubienia numeru Uczestnik będzie mógł odebrać rzecz pozostawioną w szatni na końcu Imprezy albo w kolejnych dniach po zakończeniu Imprezy.
5. W przypadku zgubienia numerku istnieje możliwość odebrania rzeczy przez osobę, która dany numerek znajdzie – za to klub nie odpowiada i nie ponosi kosztów.
6. W przypadku zagubienia numeru Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
7. Rzeczy pozostawione w szatni, przechowywane są 2 (słownie: dwa) tygodnie, po tym czasie rzeczy są utylizowane.

§ 7 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowym Uczestników w myśl ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Organizator.
2. Uczestnik może kontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem: dorota.teatrclub@gmail.com
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu funkcjonowania Klubu i organizacji Imprez oraz rozpowszechniania wizerunku Uczestnika w sposób określony w Regulaminie, uwzględniając postanowienia Polityki prywatności Organizatora. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie i powierzenie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Klubu i organizacji Imprez oraz do przekazywania danych osobowych uprawnionym organom państwowym w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnika zawierają postanowienia Polityki prywatności Organizatora dostępne na stronie internetowej pod adresem: http://www.clubteatr.pl/

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Imprezie na podstawie opaski lub innej zgody Organizatora oraz wejście do Klubu oznaczają akceptację Regulaminu przez Uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników na terenie Klubu.
3. Za szkody materialne wyrządzone na terenie Klubu Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność karną i finansową.
4. Organizator informuje, że treść Regulaminu może ulec zmianie. Informacja o zmianie treści Regulaminu zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej Organizatora, w tym poprzez podanie zestawienia zmian wprowadzonych do Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania.
5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.